فوتاب | سامانه ای کارا برای یافتن بار و راننده

وبلاگ

فوتاب، سامانه حمل و نقل آنلاین

آخرین مطالب:

بارنامه الکترونیکی

بارنامه های الکترونیکی چیست؟

بارنامه های الکترونیکی چیست؟ بارنامه الکترونیکی در سالهای اخیر بارنامه الکترونیکی، جایگزین بارنامه های کاغذی شده است. صدور بارنامه‌های الکترونیکی، نه تنها سبب شفافیت کمیسیون

ادامه مطلب 👓